Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Sprawozdania finansowe

Uchwa?a 56

U C H W A ? A Nr 56

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 marca 2006r.

 

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za 2005 rok.

 

Na podstawie art. 62 ust. 2, pkt. 2 ustawy z 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wy?szym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.)

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2005 rok, na które sk?ada si?:

 

  1. bilans sporz?dzony na dzie? 31 grudnia 2005 roku zamykaj?cy si? po stronie aktywów i pasywów kwot? 383.217.055,11 z?

  2. rachunek zysków i strat za okres od  01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazuj?cy zysk netto w kwocie 20.146.827,22 z?

  3. zestawienie zmian w funduszu w?asnym za rok obrotowy od 01.01.2005r do 31.12.2005r wykazuj?ce zwi?kszenie funduszu w?asnego o kwot?

33.804.370,89 z?

  1. sprawozdanie z przep?ywu ?rodków pieni??nych, wykazuj?ce zwi?kszenie stanu ?rodków pieni??nych netto w ci?gu badanego okresu o kwot?

4.192.777,20 z?

 

  1. dodatkowe informacje i obja?nienia

 

§ 2

 

Zysk netto w kwocie 20.146.827,22 z? przeznacza si? na zwi?kszenie funduszu zasadniczego.

 

§ 3

 

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

R e k t o r

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 


Ta strona by?a odwiedzana 808 razy (w tym z UWM 46 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-04
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa